OHSAS18001:2007 – ניהול בטיחות וגיהות תעסוקתית

OHSAS18001:2007 – ניהול בטיחות וגיהות תעסוקתית

תקן לניהול בטיחות וגיהות תעסוקתית

ניהול בטיחות וגיהות בתעסוקה OHSAS 18001
בעולם תחרותי מתפתח, עתיר סיכונים מטבעו, העמדת תחום ניהול בטיחות וגהות כחלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה של הארגון, מעניקה לו יתרון איכותי ועסקי. בישראל תחום בטיחות וגהות נמצא בשלבי התפתחות, ומגמה זו תגבר עם אימוץ תקני איכות ובטיחות בינלאומיים.
הארגונים המובילים בעולם נמצאים בשלבים מתקדמים של הטמעת מערכת ניהול בטיחות וגהות , ודורשים גם מספקיהם עמידה בתקן זה.
לניהול בטיחות וגיהות בתעסוקה באמצעות יישום התקן הניהולי OHSAS 18001:2007 יתרונות חשובים:
א. ניהול הבטיחות והגיהות בתעסוקה משפר במידה רבה את השליטה בגורמי הסיכון, בין
   השאר, באמצעות עמידה בדרישות על פי כל דין בתחום הגיהות והבטיחות בתעסוקה.
ב. ביטוי ליכולת הארגון לנהל את הסיכונים הקיימים במסגרת פעילותו –
    לצמצמם או לבטלם.
ג.ביטוי לדאגת הארגון לשלומם של עובדיו במסגרת התעסוקתית ותרומה בחיזוק האמון בין
   בעלי העניין בארגון.