2004:ISO 14001 – מערכת ניהול סביבה

2004:ISO 14001 – מערכת ניהול סביבה

תקן מערכת ניהול סביבתי, הוא תקן על בסיס התנדבותי, המקנה כלים לניהול סביבתי, לצורך הסדרת ההיבטים שיש להם השפעה על הסביבה בפעילותם של ארגונים או מפעלים.
תקן זה נועד לשפר את ביצועי החברה/המפעל בתחום השמירה על איכות הסביבה, לאפשר לחברה להתאים את עצמה למודעות הציבורית לנושאי איכות הסביבה ולתרגם שיפורים במערכת תפיסת הסביבה שלה למונחי רווח כלכלי.
מדינות רבות כיום בעולם מתנות יבוא של מוצרים אליהן בהסמכת המפעל המייבא למערכת ניהול זו, דרישה שביותר ויותר ארצות נעשית תנאי מקדים והכרחי לפעילות בהן, כולל תנאי סף מקדים לאפשרות הגשת מועמדות במכרזים בין-לאומיים.
תקן זה מעיד על אימוץ נוהלים ושיטות לייעול וחיסכון גם ע"י בחירה קפדנית של חומרי גלם, מחזור פסולת וכו'.
ארגונים בעלי מודעות לאיכות הסביבה ובעלי תעודה ל- ISO 14001 יעדיפו בדרך כלל התקשרויות עסקיות עם ארגונים שאף הם מאושרים ובעלי גישה דומה לניהול הסביבה.

מפעל שהוסמך ל – ISO 14001 תורם רבות לשיפור איכות הסביבה במישורים רבים:
מחויבות הנהלת המפעל לשיפור מתמיד באיכות הסביבה ומניעת זיהום.
מחויבות המפעל לעמידה בכללים, בחוקים ובתקנות סביבתיות רלוונטיות.
שילוב שיקולים סביבתיים בתהליכי ייצור, ובכלל זה אימוץ טכנולוגיות חדישות המונעות יצירת פסולת מסוכנת וחוסכות במשאבים כמו אנרגיה ומים.
חיזוק האמון בין הארגון לבעלי הענין באשר הם – אזרחים, אירגונים חברתיים וכלכליים, אירגונים ממלכתיים ומוניציפליים ארגונים "ירוקים" וכל הרגיש לאיכות החיים

בקרה רצופה על השפעת פעולות המפעל, מוצריו או שירותיו על הסביבה.